VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJOS „PANEVĖŽYS“
DARBUOTOJŲ, UGDYTINIŲ IR JŲ TEISĖTŲ ATSTOVŲ
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ futbolo akademijos „Panevėžys“ (toliau – Futbolo akademija) darbuotojų, ugdytinių
ir jų teisėtų atstovų (toliau – atstovai) asmens duomenų saugojimo politika (toliau – Politika)
nustato Futbolo akademijos darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenų tvarkymo
reikalavimus, reglamentuoja darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir
priemones, įtvirtina, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su darbuotojų, ugdytinių ir atstovų
asmens duomenimis.
2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, kuris taikomas nuo 2018 m.
gegužės 25 d. (toliau – BDAR).
3. Politikoje vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme apibrėžtas sąvokas.
4. Politikos nuostatų privalo laikytis visi VšĮ futbolo akademijos „Panevėžys“ dirbantys
asmenys (toliau – darbuotojai), kurie turi Futbolo akademijos direktoriaus įgaliojimą kaupti ir
saugoti darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.
II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ, UGDYTINIŲ IR ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
REIKALAVIMAI
5. Futbolo akademija, tvarkydama darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenis,
privalo užtikrinti, kad darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenys būtų:
5.1. renkami teisėtais ir šioje Politikoje apibrėžtais tikslais, o taip pat toliau nebūtų tvarkomi
tikslais, nesuderinamais su šia Politika, prieš renkant asmens duomenis;
5.2. tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis norminių teisės aktų reikalavimų;
5.3. tikslūs ir, jei reikia dėl darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenų tvarkymo,
nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba
sustabdytas jų tvarkymas;
5.4. tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
5.5. saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau,
negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
5.6. tvarkomi pagal šioje Politikoje ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytus aiškius
ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
6. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
6.1. darbo sutarčių sudarymui, vykdymui, darbuotojų asmens bylų sudarymui, atlyginimo ir
kitų darbuotojams priklausančių išmokų, mokestinių prievolių ir mokestinių lengvatų
apskaičiavimui, atostogų, papildomo laisvo nuo darbo laiko ir kitokių lengvatų suteikimui bei kitais
apskaitos Futbolo akademijoje tikslais, duomenų valstybės institucijoms apie darbuotojus, jų darbo
užmokestį, už juos sumokėtus mokesčius pateikimo tikslais, atlyginimui ir kitoms išmokoms
darbuotojams pervesti;
6.2. Futbolo akademijos, kaip darbdavio pareigų, nustatytų norminiuose teisės aktuose,
tinkamam vykdymui;
6.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais darbo ir ne darbo metu palaikyti;
6.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti ir darbo funkcijoms vykdyti.
7. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitos ir duomenų valstybės institucijoms
teikimo tikslais yra tvarkomi darbuotojų asmens duomenys: vardai, pavardės, asmens ar kiti
identifikaciniai kodai, socialinio draudimo numeriai, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos
adresai, telefono numeriai ir asmeninio elektroninio pašto adresai), duomenys apie šeiminę padėtį ir
nepilnamečius vaikus.
8. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu Futbolo akademija tvarko duomenis ir
dokumentus apie išsilavinimą, sveikatos būklę, kurie tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo
funkcijoms ir galimybei jas vykdyti norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Darbuotojų bankų sąskaitų numerių duomenys tvarkomi tiek, kiek reikalinga
atlyginimams ir kitoms išmokoms darbuotojams pervesti.
10. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais darbo ir ne darbo metu tikslu yra tvarkomi
darbuotojų gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio
pašto adresai.
11. Darbuotojų priklausymo profesinėms sąjungoms (jei tokių darbuotojų yra) duomenys
tvarkomi tiek, kiek būtina, kad Futbolo akademija galėtų užtikrinti specialias darbuotojų teises,
susijusias su jų naryste profesinėse sąjungose.
12. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra
reikalinga Politikos šiame skyriuje nustatytiems tikslams pasiekti.
IV SKYRIUS
UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
13. Ugdytinių asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
13.1. sportinio ugdymo paslaugų sutarčių sudarymui ir vykdymui;
13.2. Futbolo akademijos, kaip ugdymo paslaugų teikėjo pareigų, nustatytų norminiuose
teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
13.3. komunikacijos ir viešinimo tikslais žiniasklaidoje, reklaminiuose plakatuose ir
skrajutėse, Futbolo akademijos internetinėje svetainėje, socialinių tinklų (facebook ir Instagram)
paskyrose, kuriose viešinama Futbolo akademija;
13.4. tinkamoms ugdymo sąlygoms ir funkcijoms vykdyti.
14. Sportinio ugdymo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais yra tvarkomi ugdytinių vardai,
pavardės, asmens ar kiti identifikaciniai kodai, ugdymo įstaigos pavadinimas ir klasė, kontaktiniai
duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir asmeninio elektroninio pašto adresas).
15. Švietimo informacinių technologijų centro mokinių registro duomenų, Elektroninės
lankomumo apskaitos sistemos duomenų tvarkymo tikslais yra tvarkomi ugdytinių vardai, pavardės,
asmens ar kiti identifikaciniai kodai.
16. Lietuvos futbolo federacijos futbolo žaidėjų registravimo platformos administravimo
tikslais yra tvarkomi ugdytinių vardai, pavardės, asmens ar kiti identifikaciniai kodai, foto
nuotraukos, sveikatos pažymos, išduotos sporto medicinos centro ar šeimos gydytojo.
17. STATS4SPORT sistemoje sportinio ugdymo planavimo, testavimo, analizės ir ataskaitų
rengimo tikslais yra tvarkomi ugdytinių vardai, pavardės, gimimo datos, fiziologiniai ir sveikatos
būklės duomenys, filmuota varžybų medžiaga.
18. Futbolo akademijos buhalterinės apskaitos programos duomenų už teikiamas ugdymo
paslaugas tvarkymo tikslais yra tvarkomi ugdytinių vardai, pavardės, gimimo data, duomenys apie
šeiminę padėtį (jei šeima yra socialinės paramos gavėja).
19. Komunikacijos ir viešinimo tikslais žiniasklaidoje, reklaminiuose plakatuose ir
skrajutėse, Futbolo akademijos internetinėje svetainėje, socialinių tinklų (facebook ir Instagram)
paskyrose, kuriose viešinama Futbolo akademija, tikslais yra tvarkomi ugdytinių vardai, pavardės,
gimimo metai, foto nuotraukos, filmuota medžiaga.
20. Ugdytinių bankų sąskaitų numerių duomenys tvarkomi tiek, kiek reikalinga maitinimosi
išlaidų piniginių kompensacijų išmokoms ugdytiniams pervesti.
21. Ugdytinių asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra
reikalinga Politikos šiame skyriuje nustatytiems tikslams pasiekti.
V SKYRIUS
ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
22. Atstovų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
22.1. sportinio ugdymo paslaugų sutarčių sudarymui ir vykdymui;
22.2. atsiskaitymo už teikiamų ugdymo paslaugų apskaitą ir kontrolę;
23. Sportinio ugdymo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais yra tvarkomi atstovų vardai,
pavardės, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir asmeninio
elektroninio pašto adresas).
24. Futbolo akademijos buhalterinės apskaitos programos duomenų už teikiamas ugdymo
paslaugas tvarkymo tikslais yra tvarkomi atstovų vardai, pavardės, duomenys apie šeiminę padėtį
(jei šeima yra socialinės paramos gavėja), kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir asmeninio
elektroninio pašto adresas).
25. Atstovų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga
Politikos šiame skyriuje nustatytiems tikslams pasiekti.
VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
26. Duomenys apie darbuotojus renkami su darbuotojų sutikimu iš pateiktų duomenų ir
dokumentų ir/ar valstybės ar savivaldybės institucijų.
27. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš
darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).
28. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos
numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto
adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iš paties darbuotojo prašyme dėl priėmimo į darbą
nurodytos informacijos.
29. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini
darbo funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.
30. Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, ir darbuotojų asmens
duomenis tvarkymo apimtis yra:
30.1. Futbolo akademijos direktorius, vyriausiasis buhalteris ir administratorius-sekretorius
(tvarkantis personalo dokumentus) turi teisę tvarkyti tokius darbuotojų asmens duomenis: vardus ir
pavardes, asmens kodus, atsiskaitomųjų sąskaitų, į kurias yra vedamas darbo užmokestis, numerius,
asmens socialinio draudimo numerius, informaciją apie darbuotojų šeiminę padėtį, gyvenamosios
vietos adresus, asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pašto adresus, informaciją,
apie darbuotojo sveikatos būklę, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei
jas vykdyti;
30.2. Futbolo akademijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tvarkantis pedagogų registrą,
vidaus veiklos ir sportinės veiklos dokumentų rengimą, tiesioginį bendravimą su darbuotojais
sportinio ugdymo klausimais, administruojantis Lietuvos futbolo federacijos futbolo žaidėjų
registracijos platformą, turi teisę tvarkyti tokius darbuotojų asmens duomenis: vardus ir pavardes,
asmens kodus, informaciją apie gyvenamosios vietos adresus, asmeninius telefono numerius,
asmeninius elektroninio pašto adresus;
30.3. Futbolo akademijos bendrosios praktikos slaugytojas, atsakingas už darbuotojų
sveikatos tikrinimosi kontrolę, turi teisę tvarkyti tokius darbuotojų asmens duomenis: vardus ir
pavardes, informaciją apie darbuotojų asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pašto
adresus, informaciją, apie darbuotojo sveikatos būklę, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo
funkcijoms ir galimybei jas vykdyti;
30.4. Futbolo akademijos specialistas, atsakingas už Futbolo akademijos komunikaciją,
viešinimą, duomenų talpinimą Futbolo akademijos internetiniame puslapyje, Lietuvos futbolo
federacijos futbolo žaidėjų registracijos platformos administravimą, turi teisę tvarkyti tokius
darbuotojų asmens duomenis: vardus ir pavardes, informaciją apie darbuotojų asmeninius telefono
numerius, asmeninius elektroninio pašto adresus, foto nuotraukas ir filmuotą medžiagą, kuri
tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti.
31. Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, laikosi
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją,
su kuria jie susipažino vykdydami savo darbo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal
galiojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų
paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo santykiams.
32. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutarčių, įsakymų,
prašymų ir kitų) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų
rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti
darbuotojų, buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šioje
Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Atskirų darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminus
gali nustatyti Futbolo akademijos direktorius.
VII SKYRIUS
UGDYTINIŲ IR JŲ ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
33. Duomenys apie ugdytinius ir atstovus renkami su ugdytinių atstovų sutikimu iš pateiktų
duomenų ir dokumentų.
34. Naujai priimto ugdytinio vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš
ugdytinio atstovo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).
35. Naujai priimto ugdytinio ir atstovo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios
sąskaitos numeris (jei reikia), asmeninis atstovo kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto
adresas, ugdytinio atstovui sutikus, yra surenkami iš prašyme dėl priėmimo į Futbolo akademiją
nurodytos informacijos.
36. Ugdytinių ir atstovų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra
būtini darbo funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.
37. Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti ugdytinių ir atstovų asmens duomenis, ir ugdytinių ir
atstovų tvarkymo apimtis yra:
37.1. Futbolo akademijos direktorius, metodininkas, vyriausiasis buhalteris, personalo
inspektorius, kurie turi teisę tvarkyti tokius ugdytinių asmens duomenis: vardus ir pavardes, asmens
kodus, atsiskaitomųjų sąskaitų, į kurias yra vedamos maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos,
numerius, gyvenamosios vietos adresus, asmeninius ugdytinių ir atstovų telefono numerius,
elektroninio pašto adresus, informaciją, apie ugdytinio sveikatos būklę, kuri tiesiogiai daro įtaką
teikiamų sportinio ugdymo paslaugų funkcijoms ir galimybei jas vykdyti;
37.2. Futbolo akademijos specialistas, atsakingas už atlyginimo už teikiamas ugdymo
paslaugas apskaitą ir kontrolę, mokinių registrą, turi teisę tvarkyti tokius ugdytinių asmens
duomenis: vardus ir pavardes, asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus, asmeninius ir/ar tėvų
(globėjų) telefono numerius, elektroninio pašto adresus;
37.3. Futbolo akademijos treneris, atsakingas už informaciją, kuri tiesiogiai daro įtaką
ugdytiniui teikiamų sportinio ugdymo paslaugų funkcijoms ir galimybei jas vykdyti, užtikrinimą,
Lietuvos futbolo federacijos varžybų vykdymo sistemoje COMET, sportinio ugdymo planavimui
skirtoje sistemoje STATS4SPORT duomenų talpinimą turi teisę tvarkyti tokius asmens duomenis:
vardus ir pavardes, asmens kodus, atsiskaitomųjų sąskaitų, į kurias yra vedamos maitinimosi išlaidų
piniginės kompensacijos, numerius, ugdytinių ir atstovų gyvenamosios vietos adresus, asmeninius
ugdytinių ir atstovų telefono numerius, elektroninio pašto adresus, informaciją apie ugdytinio
sveikatos būklę, foto nuotraukas ir filmuotą medžiagą, kuri tiesiogiai daro įtaką trenerio darbo
funkcijoms ir galimybei jas vykdyti.
37.4. Futbolo akademijos specialistas, atsakingas už Futbolo akademijos komunikaciją,
viešinimą, duomenų talpinimą Futbolo akademijos internetiniame puslapyje, Lietuvos futbolo
federacijos varžybų vykdymo sistemos COMET administravimą, paraiškų dalyvauti varžybose
formavimą, sportinio ugdymo planavimui STATS4SPORT skirtos sistemos administravimą, turi
teisę tvarkyti tokius ugdytinių asmens duomenis: vardus ir pavardes, asmens kodus, informaciją
apie ugdytinių ir/ar tėvų (globėjų) asmeninius telefono numerius, elektroninio pašto adresus, foto
nuotraukas ir filmuotą medžiagą, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir
galimybei jas vykdyti.
37.5. Futbolo akademijos bendrosios praktikos slaugytojas ir kineziterapeutas turi teisę
tvarkyti tokius ugdytinių asmens duomenis: vardus ir pavardes, gimimo datas, informaciją apie
asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pašto adresus, informaciją, apie ugdytinio
sveikatos būklę, kuri tiesiogiai daro įtaką teikiamų sportinio ugdymo paslaugų funkcijoms ir
galimybei jas vykdyti.
38. Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti ugdytinių ir atstovų asmens duomenis, laikosi
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją,
su kuria jie susipažino vykdydami savo darbo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal
galiojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų
paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo santykiams.
39. Ugdytinių ir atstovų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutarčių,
įsakymų, prašymų ir kitų) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo
terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti
ugdytinių ir atstovų, buvusių ugdytinių asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra
reikalinga šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Atskirų ugdytinių asmens duomenų
saugojimo terminus gali nustatyti Futbolo akademijos direktorius.
VIII SKYRIUS
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS IR ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
40. Futbolo akademijos direktorius paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad
darbuotojų, ugdytinių ir atstovų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai
įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams, ugdytiniams ir
atstovams priimtina forma. Toks asmuo vadinamas duomenų apsaugos pareigūnu.
41. Vykdydamas savo funkcijas duomenų apsaugos pareigūnas:
41.1. kontroliuoja šios Politikos vykdymą;
41.2. priima, nagrinėja, vykdo ir teikia atsakymus į asmens duomenų subjektų prašymus
susipažinti su Futbolo akademijos tvarkomais darbuotojų, ugdytinių ir atstovų duomenimis, ištaisyti
netikslius, pakeisti ar sunaikinti tokius duomenis, taip pat skundus dėl duomenų rinkimo ir
tvarkymo taisyklių pažeidimo. Duomenų apsaugos pareigūnui teikiami asmens duomenų subjektų
prašymai raštu ar elektroniniu paštu, jei elektroniniu paštu teikiamame prašyme galima identifikuoti
duomenų subjektą, susipažinti su Futbolo akademijos tvarkomais darbuotojų, ugdytinių ir atstovų
duomenimis ir prašymai pateikti Futbolo akademijos turimus asmens duomenis, prašymai ištaisyti
netikslius, pakeisti ar sunaikinti tokius duomenis, taip pat skundai dėl duomenų rinkimo ir tvarkymo
taisyklių pažeidimo. Prašymai ir skundai išsprendžiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo jų pateikimo dienos ir atsakymas dėl prašymo ar skundo pateikiamas prašymą ar skundą
pateikusiam asmeniui ir/arba asmens duomenų subjektui;
41.3. įgyvendina duomenų apsaugos ir konfidencialumo priemonių taikymą ir kontroliuoja
jų vykdymą;
41.4. kontroliuoja ir įgyvendina ar paveda įgyvendinti savalaikį duomenų ištrynimą, kai
duomenų kaupimas nebereikalingas Politikoje numatytiems tikslams pasiekti ar asmens duomenų
subjektas atšaukia savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Taip pat kontroliuoja, kad dokumentų
kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, būtų sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų
galima atkurti ir atpažinti jų turinio;
41.5. praneša asmens duomenų subjektui apie duomenų saugumo pažeidimą, jei dėl
pažeidimo gali kilti pavojus asmens duomenų subjekto teisėms;
41.6. vykdo kitas šioje Politikoje numatytas funkcijas, kad būtų įgyvendintos Politikos
nuostatos, jos tikslai ir principai.
42. Duomenų apsaugos pareigūnas ir visi darbuotojai, dirbantys su darbuotojų, ugdytinių ir
atstovų asmens duomenimis, turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar
neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisėtam tvarkymui ar naudojimui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir
saugiai bei vengiant nereikalingų kopijų darymo. Jei darbuotojai, ugdytiniai ir atstovai abejoja
įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jie turi kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną, o duomenų
apsaugos pareigūnas – į vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia,
inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.
43. Darbuotojų, ugdytinių ir atstovų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo
priemonės:
43.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Darbdavys, rinkdamas darbuotojo,
ugdytinio ir atstovo asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, ugdytinį ir atstovą kokius
asmens duomenis darbuotojas, ugdytinis ir atstovas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys
yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo
pasekmės. Darbuotojas, ugdytinis ir atstovas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis,
reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis.
Darbuotojas, ugdytinis ir atstovas taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo
ar jo atstovaujamo asmens, asmens duomenys;
43.2. susipažinti su savo ar atstovaujamo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
Darbuotojas, ugdytinis ir atstovas turi teisę kreiptis į Futbolo akademiją su prašymu pateikti
informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo ar jo atstovaujamo asmens duomenys yra tvarkomi;
43.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo ar
atstovaujamo asmens domenų tvarkymą;
43.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo, ugdytinio ir atstovo asmens duomenys.
Darbuotojas, ugdytinis ir atstovas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo
asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas pateikiant prašymą dėl neprivalomai
tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Futbolo akademija suteikia darbuotojui,
ugdytiniui ir atstovui informaciją raštu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai.
Futbolo akademija, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą,
nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai
informuoja darbuotoją, ugdytinį ir atstovą.
IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
44. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis
suteikiami, naikinami ir keičiami Futbolo akademijos direktoriaus įsakymu.
45. Futbolo akademija, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas
organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
46. Futbolo akademija užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą,
imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų
sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui.
Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenys, turi būti
sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
47. Futbolo akademijoje su darbuotojų, ugdytinių ir atstovų asmens duomenimis turi teisę
susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai
tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
48. Draudžiama perduoti Futbolo akademijos turimus darbuotojų, ugdytinių ir atstovų
asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei toks duomenų pateikimas nėra numatytas teisės aktuose
ar valstybės/savivaldybės institucijų nurodymuose, išskyrus atvejus, kai:
48.1. asmens duomenų subjektas yra išreiškęs sutikimą tokių duomenų perdavimui;
48.2. duomenų perdavimas būtinas asmens duomenų subjekto ir Futbolo akademijos
susitarimams įvykdyti;
48.3. jei būtina išreikalauti/priteisti susidariusius įsiskolinimus iš asmens duomenų
subjekto;
48.4. jei duomenų perdavimas yra neatidėliotinai būtinas ir negalima gauti asmens duomenų
subjekto sutikimo.
49. Futbolo akademija užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą,
tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą
tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens
duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
50. Futbolo akademija imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam
asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam
tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.
51. Jei darbuotojas, ugdytinis, atstovas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo
priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos
saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.
52. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis
arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens
duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami
periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms
(pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo
žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).
53. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Futbolo akademijos įgaliotam atsakingam
asmeniui. Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.
54. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį paskirtas darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo daro
kompiuteriuose esančių asmens duomenų kopijas.
55. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Futbolo akademija imasi
neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
56. Šios Politikos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo
pareigų pažeidimu, už kurį darbuotojas gali būti atleistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.
X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Ši politika peržiūrima ir atnaujinama esant būtinybei, tačiau ne rečiau kaip kartą per du
metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.
58. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia Politika yra supažindinami pasirašytinai
arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų.
59. Futbolo akademija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią Politiką. Su pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis
priemonėmis.
60. Apie šią Politiką yra informuoti Futbolo akademijos darbuotojų atstovai ir su jais
pasikonsultuota dėl šios Politikos.