VšĮ FUTBOLO AKADEMIJOS “PANEVĖŽYS”
TRENERIŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Trenerių ir kitų darbuotojų (toliau – darbuotojų) etikos kodekse (toliau – PEK)
skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio
principai, kuriuos įsipareigoja taikyti visi darbuotojai.
2. PEK skiriamas tam, kad padėtų VŠĮ Futbolo akademijos “Panevėžys” (toliau – FA)
darbuotojams suprasti etiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio
santykiuose, viešame gyvenime bei padėtų jas spręsti.
3. PEK papildo trenerių ir darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Sporto nuostatuose, Darbo tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose
aktuose.
II. KAI KURIOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas.
Moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.
Trenerių ir darbuotojų etika – dora, pareigingumu, atsakingumu, kūrybingumu, sąžiningumu,
teisingumu, žmoniškumu, objektyvumu grindžiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaištingas
etinės elgsenos laikymasis viešame gyvenime.
Etikos normų pažeidimas – poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio
bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius priimtų etikos kodekse
dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris blogina bendruomenės
mikroklimatą, trikdo darbinę nuotaiką ir darbo ritmą.
Etikos problema – netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiant etikos
normas.
Etiškas sprendimas – tai geras, teisingas, visuomenės daugumos puoselėjamoms vertybėms
neprieštaraujantis sprendimas.
2
Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vykdo pavedimus
ir priima sprendimus susijusius su jo privačiais interesais.
Privatus darbuotojo interesas – turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.
Viešieji visuomenės (valstybės) interesai – visuomenės (valstybės) suinteresuotumas.
Visuomenė tikisi, kad darbuotojas į darbą žiūrės kaip į pašaukimą.
Kompetencija – funkcinis gebėjimas adekvačiai atlikti tam tikrą veiklą, turėti jai
pakankamai žinių, įgūdžių, energijos.
Vertybė – idėjos ir įsitikinimai formuojantys, skatinantys žmogaus būvį ar
elgseną.
Tolerancija – pakantus gerbimas kitos nuomonės, požiūrių, įsitikinimų, tikėjimo.
III. KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. PEK paskirtis nubrėžti tolerancijos ribas FA darbuotojų tarpusavio santykiuose, išryškinti
akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį.
5. Esamiems ir naujai priimamiems treneriams padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti
svarbiausias akademines srities vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją,
profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę.
6. Skatinti trenerių ir darbuotojų suvokimą, jog etinis aspektas svarbi bet kurios veiklos
sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenės pasitikėjimą FA veikla.
7. Padėti įstaigos treneriams ir darbuotojams vertinti ir spręsti konkrečias akademinio
gyvenimo situacijas kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.
8. Vienas svarbiausių tikslų – prevencinio vaidmens svarba neetiško elgesio pasireiškimams.
IV. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI
9. Treneriai ir darbuotojai įsipareigoja aktyviai palaikyti FA siekius, garbingai atstovauti
sporto centro vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje.
10. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertinti kitų darbus ir pastangas,
atskleidžiant nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems.
11. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareiginėse instrukcijose numatytas funkcijas.
12. Siekti aukštesnės kompetencijos darbe, domėtis savo srities naujovėmis.
3
13. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos
institucijomis (Sporto taryba ir kitomis).
14. Vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų
tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams.
15. Suprasti, jog akademinę etiką pažeidžia:
15.1. sportininkų arba kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje,
kultūrinėje ar sportinėje veikloje;
15.2. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose,
visiems darbuotojams skirtos informacijos slėpimas, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
15.3. trenerio nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujančio kolegos gebėjimus, asmenines
savybes;
15.4. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo
užmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).
16. Suteikiant treneriui vardą, apdovanojimą, kolegos veiklos pripažinimą turi būti remiamasi
tik dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis, o ne asmeniniu ar
politiniu santykiu.
17. Trenerių ir darbuotojų santykiuose tiesos sakymas, viešumas, tiesos gynimas, draugiškumas
ir geranoriškumas yra vieni svarbiausių FA bendruomenės nario etikos principų.
18. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai,
objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.
19. Suprasti, jog akademinei laisvei prieštarauja:
19.1. nepakantumas kitokiai sportininkų ar kolegų nuomonei bei argumentuotai kritikai;
19.2. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas;
19.3. trenerių ir sportininkų tėvų išsakomos nuomonės apie priimamus reikšmingus
bendruomenei sprendimus sąmoningas ribojimas arba ignoravimas.
20. Tausoti ir atsakingai naudoti sporto centro turtą, taupiai naudoti valstybės, rėmėjų,
investuotojų lėšas vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus. Šią nuostatą
pažeidžia:
20.1. FA materialinių bei finansinių išteklių naudojimas politinei veiklai, privačiam verslui ar
asmeninių poreikių tenkinimui;
20.2. piktnaudžiavimas sporto ištekliais vykdant projektus; FA nuosavybės niokojimas – dėl
piktavališkumo arba dėl aplaidumo.
4
21. FA apeliacinės bei ginčų komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, viešumu turi siekti
teisingai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, savo
įgaliojimus naudoti, priimant nešališkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padėtimi.
22. Remti ir plėtoti sportininkų laisves ir teises, skatinti kolegišką keitimąsi kūrybinėmis
idėjomis, plėtoti tarpinstitucinius, tarptautinius ryšius.
23. Kiekvienas treneris ir darbuotojas turi be baimės, tačiau korektiškai ir
geranoriškai kelti į viešumą esamas negeroves, jis turi būti teisingai suprastas, tik kaip siekiantis
pagerinti bendruomenėje profesinės etikos klimatą.
24. Kiekvienas FA darbuotojas turi prisiimti dalį atsakomybės už sklandų FA darbą, savo
veikloje turi vadovautis bendruomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų
konflikto.
25. Gerbti ir aktyviai prisidėti puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas.
V. DARBO ETIKA
26. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, darbuotojai turi būti kompetentingi,
kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius
bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.
27. Treneris privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą
sportininkų nesąžiningumui, elgesio normų pažeidimo faktams.
28. Tiesioginių ar netiesioginių dovanų, neakademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai nesusijusių
su treniruočių vedimu, reikalavimas arba priėmimas iš sportininkų tėvų, vertinamas kaip neetiškas
poelgis.
29. Primygtinai nereikalauti asmeninio pobūdžio informacijos iš sportininkų grupinėse
diskusijose.
30. Sportinių rezultatų vertinimas nesietinas su sportininkų ar jų tėvų dalyvavimu
(nedalyvavimu) treneriui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje.
31. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas)
tretiesiems asmenims, jų aptarinėjimas su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo (teisinio
pagrindo, naudos sportininkui arba numatomos žalos kitiems).
32. Neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos apie sportininką be jo tėvų (globėjų)
sutikimo.
5
33. Neleistinas nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl
asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su vertinamo mokslinio ir metodinio darbo
profesionalumu nesusijusių motyvų.
VI. KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
34. Būtina PEK priėmimo sąlyga – viešas jo projekto svarstymas, kad jis būtų priimtas kaip
įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.
35. Priimtas PEK skelbiamas viešai FA internetiniame puslapyje.
36. Laikytis šio kodekso reikalavimų – kiekvieno darbuotojo pareiga ir garbės reikalas.
37. PEK vykdymo priežiūrą atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija, susidedanti
iš 3 įstaigos darbuotojų.
38. Sankcijos už darbuotojų etikos pažeidimus atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą – moralinio
poveikio priemones (pvz., pastaba, įspėjimas, įvertinimo paviešinimas ir pan.). Kodekso priežiūrą
vykdančios etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo
sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, suteikiant aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją, tarifikacijos metu bei kitais atvejais.
39. Tais atvejais, kai darbuotojo elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas įstatymų, FA
nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių arba šio Kodekso, kiekvienas darbuotojas privalo laikytis
susiformavusių tradicijų, kurių turinys atitinka bendruosius etikos principus.